Sök

1. Bokning
Ni måste vara minst 18 år för att få boka hos AOB Travel.
Se till att Ni är noggranna med att uppge korrekt namn. Namnen på samtliga resenärer skall i bokningsprocessen anges så som de stavas i passen. Flygbiljetter är personliga och det går inte att byta namn. Flygbolagen tillåter inte att bokstav/bokstäver ändras i varken förnamn eller efternamn. Om felaktigt namn uppgivits betraktas bokningen som en avbokning och vid eventuell nybokning av korrekt namn kan inte platser och priser garanteras.
Se till att ange korrekt e-mailadress. All kommunikation från AOB Travel till Er sker via uppgiven e-mailadress och/eller hemsida. Meddela AOB Travel från Er uppgivna e-mailadress till oss på [email protected] omgående vid ändring av e-mailadress. Det är viktigt att Ni kontrollerar så att vår e-post till Er inte fastnar i Ert spam-filter, då all kommunikation från oss sker via e-post och/eller hemsida.

2. Biljettleverans
Då AOB Travel erhållit betalning e-mailas E-Tickets till den e-postadress du angav när du bokade din resa inom 24 timmar. Du checkar in på flygplatsen med pass, din E-ticket samt övriga nödvändiga resehandlingar. Du kommer inte att få några färdhandlingar per post. Kontakta oss omgående om ni inte fått er e-ticket per email inom 48 timmar. Ni som resenärer ansvarar för att korrekt e-mailadress/postadress har uppgivits.

3. Betalning
Bokning är bindande då villkor för faktura eller delbetalning har godkänts alternativt då betalning till AOB Travel har erlagts. Ni kan betala med Internetbank via Trustly, via faktura, delbetalning eller med kort. Observera att betalning måste ske i tid enligt länk i er orderbekräftelse för att bokning ska vara giltig.

4. Avbokning och ombokning
Före betalning eller före villkor för faktura eller delbetalning har godkänts är beställningar möjliga att avboka utan kostnad.
Har betalning erlagts och reservationsnummer/flygbiljetter/voucher är utskrivna skall resenären kontakta AOB Travel så snart som möjligt vid avbokning. Avbokning innan avresa tas emot via e-mail ([email protected]).
Då AOB Travels kontor är stängt skall resenären kontakta flygbolaget på avreseflygplatsen.
Har avbeställningsskydd tecknats och betalts så gäller för avbokning reglerna för avbeställningsskydd enligt nedan.
Har avbeställningsskydd inte tecknats kan ingen återbetalning ske.
Möjligheter till ombokning sker enligt flygbolagens regler och dessa regler kring ombokning är vanligtvis mycket stränga dvs oftast kan ingen ombokning ske. Ombokning av en resa måste genomföras innan avgång av det ursprungliga flyget. Ifall ombokning ej sker kommer Ni som resenär förlora biljetten och ingen återbetalning eller ombokning kan ske. Om flygbolaget tillåter ombokning tillkommer det, utöver den avgift som flygbolaget tar ut, vår avgift för denna ändring.

5. Avbeställningsskydd
AOB Travel rekommenderar er som resenärer att teckna AOB Travels avbeställningsskydd.
Avbeställningsskyddet kan utnyttjas då Ni som resenär tvingas inställa resa pga att Ni eller Er närstående person drabbas av allvarlig akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall i nära anslutning till då resan ska påbörjas. Med närstående person avses make, maka, sambo, syskon, släktingar i rakt upp- eller nedstigande led. Sambos ska vara folkbokförda på samma adress.
Orsaken till inställandet av resan får inte ha varit känd vid första bokningstillfället. Avbeställningsskyddet täcker inte psykiska åkommor, depression eller akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär under avbeställningsskyddets giltighetstid. Avbeställningsskyddet omfattas inte av sjukdom, olycksfall eller annan följdverkan orsakad av graviditet eller barnafödsel. Avbeställningsskyddet upphör att gälla då resan har påbörjats.
Avbeställningsskyddet är giltigt endast om det har tecknats i samband med första bokningstillfället och betalning har erlagts. Avbeställningsskydd kan inte tecknas separat efter det att slutbetalning har skett.
Avbeställning skall ske senast 3 timmar före avresa till AOB Travel via e-mail ([email protected]). Är AOB Travels kontor stängt skall avbeställning även ske direkt till transportören (t ex flygbolag). Ni sänder oss ett mail från samma e-postadress som ni har uppgett vid bokning av resa.
Mailet skall innehålla följande:
-Ordernummer
-Vilka resenärer som ska avbokas
-Anledning till avbokning
-Ska avbeställningsskyddet utnyttjas?
Det går inte att ångra en avbokning.

AOB Travels läkarintyg, biljetter och andra resedokument skall snarast och senast vara AOB Travel tillhanda 10 dagar efter dagen för avbokning (AOB Travel, Brädgårdsvägen 28, 236 32 HÖLLVIKEN). Läkarintyget skall beskriva att sjukdomen är akut, vilken sjukdom det är frågan om och att resan inte kan genomföras. Läkarintyget skall vara stämplat och underskrivet av läkare verksam i Sverige.
Vid gruppresa lämnas inte ersättning till medförsäkrad. Med gruppresa avses mer än 6 personer eller fler än två familjer som bokat resan tillsammans.
Premien för avbeställningsskyddet samt tillvalsprodukter återbetalas inte. Vid återbetalningen uttages en självrisk om 10 % dock lägst 200 kronor per person.
Betalning tillbaka sker alltid till samma bank-, betal- och kreditkort från vilket AOB Travel tidigare av Er har fått betalt.
Avbeställningsskyddet täcker inte kostnader där ersättning kan fås av försäkringsbolag eller liknande.
Högsta ersättningsbelopp är 50000 kronor per person och resa. Dock högst 150 000 kronor per familj. Premien för avbeställningsskyddet återbetalas inte under några omständigheter.

Blankett för läkarintyg

6. AOB Garanti
AOB Travel rekommenderar Er som resenärer att teckna AOB Travel garanti där det erbjuds.
Garantin gäller endast för reguljärflyg.
Garantin är giltig endast om den tecknas i samband med första bokningstillfället och betalning har erlagts.
Avbeställning/Avbokning måste ske senast 3 timmar före avresetidpunkten. AOB Travel Garanti upphör att gälla då resan har påbörjats.
Avbeställning/Avbokning måste ske direkt till AOB Travel vardagar 10-16 via [email protected] eller direkt till flygbolaget då AOB Travel har stängt. Sker avbeställning till flygbolaget måste ni erhålla giltig avbeställningsbekräftelse i skrift från flygbolaget för att AOB Travel Garanti skall var giltig.
Premien för AOB Travel Garanti samt tillvalsprodukter återbetalas inte. Vid återbetalning tas en självrisk ut om 400 kronor per person.
Högsta ersättningsbelopp är 20000 kr per person och resa. Dock högst 50000 kr per familj.

7. Konkursskydd
AOB Travel rekommenderar Er som resenärer att teckna AOB Travels konkursskydd. Konkursskyddet kan utnyttjas då Ni som resenär tvingas inställa resa pga av flygbolagskonkurs. Med AOB Travels konkursskydd får Ni vid flygbolagskonkurs pengarna tillbaka eller ny likvärdig returresa om Ni redan påbörjat Er resa enligt villkoren nedan. Konkursskyddet är giltigt endast om det har tecknats i samband med första bokningstillfället och betalning har erlagts. Konkursskydd kan inte tecknas separat efter det att slutbetalning har skett. Premien för konkursskyddet återbetalas inte. Vid återbetalningen uttages en självrisk om 10 % dock lägst 500 kronor per person. Betalning tillbaka sker alltid till samma bank-, betal- och kreditkort från vilket AOB Travel tidigare av Er har fått betalt. Konkursskyddet täcker inte kostnader där ersättning kan fås av försäkringsbolag eller liknande. Högsta ersättningsbelopp är 15000 kronor per person och resa. Dock högst 50 000 kronor per familj. Skyddet gäller inte för flygbolag som när biljetten bokades och betalades är under företagsrekonstruktion, registrerade under ”Chapter 11” eller i övrigt är insolvent eller försatt i konkurs. Om du har tecknat konkursskydd men AOB Travel blivit återdebiterade på grund av kortreklamation övergår rätten att nyttja konkursskyddet till AOB Travel. Vid bokning av paketresa följer AOB Travel gällande Paketreselag. Bokning av paketresor omfattas av resegarantin. Läs gärna mer på Kammarkollegiets hemsida. Ni som resenär är då skyddade av garantin och behöver ej köpa vårt konkursskydd.

8. Färdhandlingar
Det är resenärens skyldighet att kontrollera samtliga färdhandlingar så snart som Ni har erhållit dessa. Kontrollera omgående namn, antal personer, avresetidpunkter, destination, pris etc. Kontakta AOB Travel utan dröjsmål då Ni har upptäckt felaktigheter. Av försäljningspersonal givna muntliga löften som är av vikt för resan skall vara skriftligen bekräftade för att kunna åberopas.

9. Pass och visum
Det är resenärens ansvar att ha ett giltigt pass och i förekommande fall att ha giltiga visum/inresetillstånd till samtliga de länder som skall besökas under resan liksom även transitvisum/visum/inresetillstånd vid mellanlandningar. Särskilda regler kan gälla vid resa för/med minderårig. Om du är osäker på vilka visumregler som gäller kontakta respektive lands ambassad/konsulat. För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum.

10. Vaccinering
Det är resenärens ansvar att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel vaccinationer. Varje destination har sina egna krav när det gäller inreseformaliteter. Det är resenärens ansvar att skaffa denna information. Vi tar inget ansvar för eventuella problem som uppstår till följd av bristande efterlevnad av sådana officiella bestämmelser.

11. Bagage
För exakt information om bagage på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida. På din flygbiljett ska det finnas angivet information om maxvikt för incheckat bagage.

12. Försäkringar
Det är resenärens ansvar att se till att han/hon har försäkringar vid resan. Reseförsäkringar kan bokas hos AOB Travel. Vi samarbetar med Solid Försäkring och rekommenderar deras försäkringsskydd.

13. Barn och ungdom
Barn- och spädbarnsbiljetter erbjuds hos de flesta flygbolag.
Spädbarn 0-23 månader får inget eget säte utan sitter i vuxens knä. Ange alltid spädbarns ålder vid resans hemkomst.
Barn i åldrarna 2-11 år anger du ålder vid utresa för att få barnrabatt. Bokar du one way + one way biljett måste ditt barn vara i åldern 2-11 år vid avresa på respektive sträcka.
För att resa med ungdomsbiljett behöver ni kunna uppvisa giltigt id-kort, pass eller dylikt under hela resan.
Om du vill boka en biljett för ett ensamresande barn (under 16 år) kan det finnas särskilda regler. Vissa flygbolag tillåter inte barn under 16 år att resa själv. Oftast krävs en blankett för vårdnadshavare att skriva under och skicka in till flygbolaget. Detta formulär finner du på respektive flygbolags hemsida. Kontrollera alltid flygbolagets villkor innan du bokar en biljett för ett ensamresande barn.

14. Flygplatsskatter
I priset som betalas avseende flygresor ingår flygplatsskatter och avgifter. I vissa länder (fåtal) kan det tillkomma lokala avreseskatter som betalas av dig som resenär lokalt till det landets luftfartsmyndighet.

15. Flyg
AOB Travel säljer tur- och returresor om inte enkla biljetter har bokats. Det går inte att låta bli att resa på utresan och tro att returresan kan genomföras. Flygbolagen bokar av returresan om inte utresan har genomförts. Om Ni inte använder utresan (s k “Noshow”) blir hemresan automatiskt avbokad. Ingen återbetalning eller ombokning är då möjlig.
Väljer ni att boka multicity på vår hemsida kombinerar vi i vissa fall två eller flera enkelresor med samma eller olika flygbolag för att tillhandahålla en rundresa med multistop. Det innebär att du har två eller flera separata biljetter och vardera biljett har sina flygregler. Ombokningar, tidtabellsändringar eller andra ändringar av ett av flygen påverkar inte den andra biljetten, och reglerna för det andra flyget gäller fortfarande. Om tex ett av flygen ändras eller ställs in är det andra flygbolaget eller resebyrån inte skyldig att återbetala pengar för den andra delen av resan och erbjuda dig en ny resplan.

16. Hotell
AOB Travel förser er med hotellbekräftelse som skall medtagas till hotellet. Lokala skatter och resortavgift kan tillkomma på plats.

17. Fotbollsresor
Vid avbokning av betalda fotbollsbiljetter kan ingen återbetalning ske. Detta gäller även då matchtid flyttas så att det inte är möjligt för resenären att se fotbollsmatchen inom tidsramen för beställd resa. Matchdag/matchtid kan ändras på kort varsel. Det åligger kunden att kontrollera evenemangens speldagar och tider innan avresa. Vi och våra leverantörer förbehåller oss rätten att uppgradera matchbiljetter vid varje tidpunkt. I samband med “större” matcher kan årskort levereras till våra kunder. Dessa årskort lämnas tillbaka av kunden enligt bifogad information.
Mer information om platserna än det som står vid köpet kan vi inte se på förhand, detta p.g.a att biljetter trycks eller distribueras tätt inpå matchen. Biljetter/platser på arenan är ospecificerade om inget annat anges vid bokningstillfälle. Observera att biljetter på långsidan sträcker sig från hörnflagga till hörnflagga. För bokning av centralt placerade sittplatser måste detta önskemål anges vid bokningstillfället. För placering se arena skiss under samtliga lags prislistor. Vi reserverar oss för tryck- och stavfel samt ändringar som tillkommer efter att material gått i tryck eller publicerats på vår hemsida.
Samtliga sittplatser är på respektive hemmalags sektioner. Det är under inga omständigheter tillåtet att bära det besökande lagets färger.
Biljetterna är köpta till ett marknadsvärde och kan därför variera i pris. Priset vi tar för en biljett är BETYDLIGT HÖGRE än vad som står förtryckt på biljetten (ibland upp till 5-10 gånger högre). Det slutliga priset på biljetten inkluderar det pris vi betalar på sekundära marknaden, ekonomisk risk och arbete i samband med att få tag på biljetter.
Vid köp av fler än 2 biljetter kan vi inte garantera att samtliga sittplatser är tillsammans.
Biljetten/biljetterna levereras med budservice till hotellet (i staden för matchen) SENAST på matchdagen (6 timmar innan avspark).

18. Kryssningar
Då kryssningsbolag har olika regler för vad som ingår i en kryssning, vad som får tas med ombord, middagstider etc. är det av vikt att Ni som resenär tar del av respektive kryssningsbolags regler före avresa. Vi kan inte garantera att fartygen alltid anlöper alla hamnar enl resrutt. Rederierna har rätt att utelämna hamnar, anlöpa andra hamnar eller byta till ett annat fartyg. Ändringar i resrutten företas av hänsyn till gästernas säkerhet och det utgår ingen kompensation för detta. Vi är inte heller ansvariga för ankomst- och avresetider som annonserats för hamnarna.

19. Bil
AOB Travel har valt att samarbeta med utvalda biluthyrningsföretag. Dessa biluthyrningsföretag ansvarar för bilen. I vissa länder fordras ett internationellt körkort. Kontrollera vilka regler som gäller i det land där ni ska hyra bilen.

20. Reklamation
Är du inte nöjd med något under din resa ska du som resenär påtala detta direkt under resan så att det finns en chans att lösa detta direkt. Har du inte fått hjälp under resan och du fortfarande inte är nöjd rekommenderar vi att ni omgående dock senast 2 månader efter resans avslut skriftligen skickar reklamation till oss på AOB Travel (AOB Travel, Brädgårdsvägen 28, 236 32 HÖLLVIKEN).

21. Paketresor
Vid bokning av paketresa följer AOB Travel den svenska paketreselagen. Bokning av paketresor omfattas av resegarantin. Läs gärna mer på Kammarkollegiets hemsida.
Innefattar en paketresa en kryssning gäller följande:
Då kryssningsbolag har olika regler för vad som ingår i en kryssning, vad som får tas med ombord, middagstider etc. är det av vikt att Ni som resenär tar del av respektive kryssningsbolags regler före avresa.
Vi kan inte garantera att fartygen alltid anlöper alla hamnar enl resrutt. Rederierna har rätt att utelämna hamnar, anlöpa andra hamnar eller byta till ett annat fartyg. Ändringar i resrutten företas av hänsyn till gästernas säkerhet och det utgår ingen kompensation för detta.

22. Tekniska fel
AOB Travel reserverar sig för tekniska fel samt felaktiga priser. Har något blivit fel kontaktar AOB Travel Er snarast möjligt för att i möjligaste mån hitta en lösning.

23. Övrig information
Ni ansvarar själv för att kontrollera Era flygtider regelbundet för både ut- och hemresa. Ni kan alltid kontrollera Er bokning via den länk som är bifogad på Er e-ticket. Det går givetvis också att kontrollera flygtiderna direkt med flygbolaget. AOB Travel ansvarar inte för att informera Er om gällande tidtabellsändringar eller inställda flyg. På https://www.tripcase.com/users/new hittar Ni er tidtabell (Ni kan endast använda Er av A-Z samt 0-9).
Vi rekommenderar att Ni alltid kontaktar flygbolaget senast 72 timmar före avresa för att “återbekräfta” Er biljett. För check-in tider se respektive flygbolags hemsida. Vi rekommenderar att Ni alltid finns på plats i god tid före Er avresa.
AOB Travel kan inte ta ansvar för kostnader eller andra negativa effekter som hänför sig till ändrade avgångstider, ändrade ankomsttider, ändrade biljetteringsvillkor, överbokningar, inställda flyg, förseningar eller andra händelser som ligger utanför AOB Travels kontroll. Dessa orsaker kan AOB Travel inte påverka och kan därmed inte heller ta något ansvar. AOB Travel kan inte hållas som ansvarig om det på eller i närheten av resmålet inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra. AOB Travel förmedlar endast flygbiljetter och kan inte ställas till ansvar för eventuella tidtabellsändringar och inställda flyg.
Om ni inte har valt vårt Servicepaket löses eventuella tidtabellsförändringar direkt med respektive flygbolag.
I de fall då flygbolaget tillåter avbokning på grund av tidtabellsändring eller inställda flyg återbetalas hela summan för den biljett som berörs minus ett hanteringsarvode på 395 kr per person. Observera att erlagd kostnad för ombokning och/eller tillvalsprodukter återbetalas ej.
AOB Travel ansvarar inte för kostnader för transport mellan flygplatser, bagagekostnader och check-in avgifter som inte ingår i biljettpriset.
Vi kan inte hantera rutiner kring ensamåkande barn utan rekommenderar Er att kontakta flygbolaget direkt för hela bokningen.
Flygbolagen erbjuder gruppriser för sällskap om minst 10 resenärer. Bokar Ni flera bokningar för ett sällskap riskerar Ni att flygbolagen avbokar samtliga resenärer. Kontakta oss vänligen för assistans med bokning av Er gruppresa.

24. Integritetspolicy (GDPR)
Vid dina kontakter med AOB Travel AB kan vi komma att ta del av och behandla dina personuppgifter. För vidare information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy. klicka här.

25. Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage
Klicka länk för att öppna dokument: klicka här

26. Ansvar för resans genomförande (vid förmedling av flygbiljett)
AOB Travel / AOB Travel AB, agerar som en förmedlare av flygbiljetter på flygbolagens vägnar. Detta betyder att AOB Travel inte säljer flygbiljetter i eget namn, utan att flygbiljetten säljs av flygbolaget genom AOB Travel. AOB Travel ansvarar därför inte gentemot kund om flygbolag går i konkurs, ställer in flyg, gör tidtabellsändringar, skadar eller förlorar bagage eller i övrigt inte levererar enligt avtal gällande transportens genomförande. I dessa fall ska kund rikta eventuella krav direkt till flygbolaget.
AOB Travel är också förmedlare av hotell, hyrbil och övriga arranemang. AOB Travel ansvarar därför inte heller mot kund för problem i samband med hotellvistelse eller hyrbil. Sådana problem är respektive hotell eller hyrbilsfirma ansvar. Därför ska eventuella krav med anledning av detta framföras direkt till respektive hotell eller hyrbilsfirma. AOB Travel förmedlar tjänster till privatresenärer.

Tillbaka till AOB Travel

Skriv ut sidan

  • Ring oss gärna vardagar!

    040-45 69 30Paketresor 09.00 - 17.00 (lunch 12-13)Flygsupport 10.00 - 15.00 (lunch 12-13)
  • Kontakt via e-post

  • Gå med i vårt Nyhetsbrev

  • Skicka en reseförfrågan