Sök

Integritetspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur AOB Travel, reg.nr 556721-6311, (“AOB Travel”) behandlar dina personuppgifter. AOB Travel arbetar seriöst för att skydda dina personuppgifter och kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

AOB Travel är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 • Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats.
 • Nyhetsbrevsmottagare, dvs. den privatperson som vid besök på vår webbplats anmäler om att erhålla våra nyhetsbrev.
 • Kunder och samarbetspartners, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och/eller framtida kunder/samarbetspartners som gör en reseförfrågan eller köper AOB Travels produkter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är besökare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

 • IP-nummer och information om din användning av AOB Travels webbplats.

För dig som är nyhetsbrevsmottagare

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som nyhetsbrevsmottagare:

 • E-postadress och telefonnummer.
 • För- och efternamn.
 • IP-nummer och information om din användning av AOB Travels webbplats.

För dig som är kund eller samarbetspartner

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund eller leverantör:

 • För- och efternamn.
 • Personnummer
 • IP-nummer och information om din användning av AOB Travels webbplats.
 • Tjänstetitel
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Kundnummer samt information om din förfrågan och bokning.
 • Betalningsuppgifter och betalningshistorik.

Kunden och samarbetspartnern kan fylla i förfrågningar i sin bokning som kan avslöja känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är personuppgifter som till exempel avslöjar etniskt ursprung, religiösa eller filosofiska övertygelser eller uppgifter om hälsa. Genom att tillhandahålla känsliga personuppgifter accepterar du uttryckligen att vi får samla in och använda dessa för att tillhandahålla våra tjänster och i enlighet med denna policy. Om du inte tillåter oss att behandla känsliga personuppgifter kan det innebära att vi inte kan tillhandhålla all eller delar av de tjänster du har begärt från oss. Observera att du under sådana omständigheter inte har rätt att avbryta eller få tillbaka det priset du betalat.

För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, samarbetspartner eller en representant för dessa inhämtar och behandlar AOB Travel personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, samarbetspartner eller en representant för dessa.

AOB Travel inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, nyhetsbrevsmottagare, kund eller samarbetspartner i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att AOB Travel har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis bokföringsskyldigheter eller andra skyldigheter enligt lag.

Eventuella känsliga personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

AOB Travel lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Eventuella känsliga personuppgifter om dig som kund kommer att behandlas tills du motsätter dig behandlingen. Återkallelse av ditt samtycke kan dock leda till att AOB Travel inte kan tillhandhålla alla eller delar av de tjänster som du har begärt av oss. För ytterligare information se ovan.

AOB Travel sparar uppgifter om dig som kund eller samarbetspartner så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar AOB Travel personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. AOB Travel raderar reseförfrågningar efter 12 månader för det fall förfrågningen inte har resulterat i en bokning, dvs. avtal med AOB Travel. AOB Travel kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot AOB Travel som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som AOB Travel tror kan vara av intresse för dig.

AOB Travel sparar uppgifter om dig som besökare på vår webbplats och nyhetsbrevsmottagare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar AOB Travel dina personuppgifter snarast möjligt.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för AOB Travels berättigat intressen. AOB Travel förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med AOB Travel gemensamt personuppgiftsansvarigt eller AOB Travel personuppgiftsbiträde.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

AOB Travel kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. AOB Travel kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

Cookies

När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

AOB Travel använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.

AOB Travel använder sig även av tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandhålla marknadsföring på andra webbplatser eller mediekanaler till dig.

AOB Travel sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Profilering

AOB Travel kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till AOB Travel i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. AOB Travel kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan [BOLAG] komma att ta ut en administrationsavgift.

Rätt till rättelse och begränsning

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att AOB Travel behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

Rätt att invända

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit AOB Travel som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter under.

Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:
Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)
Box 8114
104 20 Stockholm
[email protected]

Ändringar av policyn

AOB Travel förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer AOB Travel informera om detta på lämpligt sätt.

Kontaktinformation

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta AOB Travel:
Telefonnummer: +46 40 45 69 30
E-postadress: [email protected]

 • Ring oss gärna vardagar!

  040-45 69 30Paketresor 09.00 - 17.00 (lunch 12-13)Flygsupport 10.00 - 15.00 (lunch 12-13)
 • Kontakt via e-post

 • Gå med i vårt Nyhetsbrev

 • Skicka en reseförfrågan